Save and support Ukraine!

ua
0800 33 05 81

Контакти

ТОВ «ЕР ДЖІ БІ»
ЄДРПОУ: 44338678

Адреса: 40000, Сумська обл.,
м. Суми, вул. Анищенко
Олександра, б. 6

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору,  адресований фізичним та/або юридичним особам  і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕР ДЖІ БІ», що іменоване в подальшому як «Виконавець», укласти договір про надання послуг на встановлених Виконавцем умовах.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій,  передбачених п. 4.4. цього Договору,  що означають повне і беззастережне прийняття Вами (в подальшому «Замовником») всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

1. Загальні положення

1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями,  необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.2. Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов’язковому порядку є доступною для ознайомлення Замовником та здійснення ним акцепту умов Договору.

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

2.1. «Замовник» — фізична або юридична особа, яка отримує від Виконавця Послуги по цьому Договору.

2.2. Надалі по тексту Договору Замовник і Виконавець також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

2.3. «Послуги» – перелік послуг Виконавця, що зазначені на веб-сайті https://rgbweb.studio/.

3. Предмет Договору

3.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем Послуг Замовнику на визначених Договором умовах.

3.2. Послуги за цим Договором надаються Виконавцем особисто або через залучених третіх осіб, за дії яких Виконавець відповідає як за свої власні.

3.3. Послуга може бути надана лише після отримання Виконавцем попередньої оплати у розмірі 50% від загальної вартості Послуг, для чого Виконавець формує та направляє Замовникові рахунок-фактуру.

3.4. Порядок, деталі, технічне завдання (за необхідності) та строк надання Послуг Сторони додатково можуть узгодити шляхом обміну інформацією через електронну пошту, будь-який мессенджер (telegram, messenger, viber, whatsApp) або шляхом відеозв`язку через zoom.

4. Порядок укладення Договору:

4.1. Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

4.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню з Виконавцем двостороннього письмового Договору про надання послуг Замовнику.

4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених п. 4.4. Договору.

4.4. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на сайті Виконавця шляхом надання згоди та ознайомлення з умовами Договору та здійснення попередньої оплати Замовником Послуг Виконавця відповідно до п. 3.3. та п. 5.1.1. цього Договору.

4.5. Термін акцепту не обмежений.

4.6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг,  або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4.7. Укладання Договору означає, що Замовник:

 • 1) у необхідному для нього обсязі ознайомився з порядком та правилами надання послуг;
 • 2) приймає всі умови  вказаного Договору без зауважень.

5. Порядок розрахунків

5.1 Оплата Послуг здійснюється Замовником поетапно наступним чином:

5.1.1. попередня плата у розмірі 50% від загальної вартості Послуг;

5.1.2. оплата в день фактичного надання послуг у розмірі 50% решти від загальної вартості Послуг.

5.2. Оплата Послуг Виконавця, а також інших фінансових зобов’язань Замовника перед Виконавцем, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього Договору, здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця у грошовій одиниці України – гривні.

6. Права та обов’язки Виконавця

6.1. Виконавець зобов’язаний:

 • 1) До початку надання Послуг надати для ознайомлення Замовнику цей Договір шляхом публікації на сайті Виконавця;
 • 2) Своєчасно та у повному обсязі надавати Послуги Замовнику;

6.2. Виконавець має право:

 • 1) Не надавати Послуги при невиконанні Замовником своїх грошових зобов’язань перед Виконавцем;
 • 2) Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі ціни на Послуги;
 • 3) Частково або повністю призупинити надання послуг у разі неможливості виконання послуг у зв’язку з форс-мажорними обставинами;
 • 4) Безоплатно виправити на вимогу Замовника всі виявлені помилки, зроблені з вини Виконавця, що не виходять за межі технічного завдання або обумовлених Сторонами деталей. У разі будь-якого відступлення від технічного завдання або обумовлених деталей, вимога Замовника вважається заявкою на нові Послуги та підлягає додатковій оплаті.

6.3. Виконавець гарантує своєчасне та якісне надання Послуг в повному обсязі за цим Договором.

7. Права та обов’язки Замовника

7.1. Замовник зобов’язаний:

 • 1) Дотримуватися умов цього Договору.
 • 2) При заповнені Заявки повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості.
 • 3) Надавати зворотній зв`язок Виконавцю у відповідь на будь-які повідомлення не пізніше ніж протягом 24 годин з дати направлення Замовнику повідомлення (на e-mail, telegram, viber, whatsApp, zoom).

7.2. Замовник має право:

 • 1) Користуватись Послугами згідно умов даного Договору;
 • 2) Вимагати від Виконавця виконання вимог даного Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Виконавець не несе відповідальності за збитки Замовника, що виникли в результаті відмови від надання Послуг у відповідності з вимогами даного Договору.

8.2. Замовник несе всю відповідальність за достовірність відомостей,  вказаних ним у Заяві Замовника. У випадку якщо Замовник не вказав, або невірно вказав персональні дані,  Виконавець не відповідає за збитки Замовника,  понесені в результаті відмови в поверненні передоплати, наданні послуг, та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Замовника.

8.3. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України,  з урахуванням умов Договору.

8.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.

8.5. У випадку порушення Замовником умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за  ті зобов’язання, які вказані в Договорі.

9. Зміни і розірвання Договору

9.1. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на сайті Виконавця. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

9.2. Договір може бути розірвано у наступних випадках:

9.3. При прийняті Замовником рішення про відмову від отримання послуг і повідомленні Виконавця про це рішення шляхом письмової заяви.

9.4. Виконавцем в односторонньому порядку.

9.5. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

10. Вирішення спорів

10.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання  вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї зі Сторін до другої.

10.2. Всі спори вирішуються шляхом переговорів.

11. Інші положення

11.1. Замовник гарантує,  що всі умови цього Договору йому зрозумілі  і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.

11.3. Шляхом підписання цього Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року №2297-VI, Замовник надає Виконавцеві згоду на обробку своїх особистих персональних даних, внесених у об’яву, у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних контрагентів.

12. Реквізити Виконавця:

ТОВ «ЕР ДЖІ БІ»

Ідентифікаційний код: 44338678

Місцезнаходження: 40000, Сумська обл., м. Суми,

вул. Аніщенка Олександра, будинок 6, офіс 3

IBAN:UA153375460000026007055053061
в СУМСЬКІЙ ФIЛIЇ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Є платником єдиного податку 3 гр. зі ставкою 5%